El Grup d’Investigació en la Recepció de les Literatures Clàssiques (GIRLC) té la seva seu al Departament de Filologia Clàssica de la Universitat de València i està format per diferents membres del Departament de Filologia Clàssica de la Universitat de València i d’altres centres d’investigació.

El nostre projecte d’investigació vol abordar l’estudi filològic, literari i social de la recepció dels temes i motius de les literatures antigues en les literatures hispàniques sobretot del període comprès entre 1200 i 1550 aproximadament.

Característiques definidores de l’actual Grup d’Investigació són:

· la col·laboració entre hel·lenistes i llatinistes, que ha de pal·liar l’escassa atenció que fins a ara ha merescut la recepció de la literatura grega, sobretot per a l’època medieval;

· la consideració d’obres procedents del conjunt del llegat clàssic, amb especial atenció a aquelles d’època tardana, però de gran transcendència per a la cultura religiosa, científica i filosòfica;

· la combinació de mètodes literaris, filològics i lingüístics;

· l’anàlisi de la recepció de les literatures antigues tant directa com indirecta, en aquest segon cas a través d’una llengua-pont;

· l’estudi de textos literaris i no literaris, entenent per aquests últims aquells en els quals falten tant l’ocupació de tècniques estilístiques i retòriques pròpies d’una dicció elaborada com tota intenció de difusió;

· l’atenció a la recepció en el conjunt de les llengües hispàniques, atenent també a les seves interrelacions.

L’actual grup de treball i recerca suposa la continuïtat de la investigació desenvolupada entre els anys 2005 i 2008, en el si del projecte “Fonts gregues de la literatura catalana medieval”, HUM2005/07697. L’experiència acumulada (maneig de fonts literàries i bibliogràfiques, tractament informàtic de textos, organització de seminaris i jornades científiques, publicació de resultats de la investigació) permet abordar a partir d’ara una investigació projectada al conjunt de les literatures hispàniques.

El Grup d’Investigació en la Recepció de les Literatures Clàssiques (GIRLC) ha estat registrat com a Grup Consolidat de Recerca de la Universitat de València des del novembre de 2014 (Resolució RESINS_GIUV002_28112014 del Vicerectorat d’Investigació i Polítia Científica). El GIRLC ha rebut de manera regular subvencions de diverses institucions (GVA, UV, MEC, MINECO) per a l’organització de les activitats científiques pròpies de l’equip.

 

A brief summary of this project

This research project deals with the philological, literary and social study of the reception of themes and topics of the ancient literatures within the Hispanic literatures all along the period 1200-1550 A.D. These are the main characteristics of this project: 

· collaboration of Hellenists and Latinists, which is intended to pay more attention to the matter of reception of Greek literature, mainly in the Middle Ages; 

· focalization of the reception of later periods of both Greek and Latin literature, as postclassical pieces achieved a greater impact on religious, scientific and philosophical culture; 

· merger of literary, philological and linguistic methods; 

· analysis of direct as well as indirect reception of the ancient literatures, the later involving a bridge-language; 

· the study of literary and non-literary texts as well, the later being defined as those lacking 1) any stylistic and rhetorical technique, usual in the elaborated literary language, and 2) any attempt of large, generalized diffusion; and the scope on the whole of the hispanic languages, including their interrelationship.